KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ONAY METNİ

İnciraltı Mahallesi Mithatpaşa Cad. Dokuz Eylül Hastanesi sit. Morfoloji apt. No: 56 -20/z Balçova/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde MERKEZ-162689 Sicil Numarası kayıtlı Deytek Bilişim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya Veri Sorumlusu”)’nin veri sorumlusu sıfatıyla toplayacağı kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metin’ini okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum.

Bu kapsamda, Aydınlatma Metni dahilinde bildirilen amaçlarla, kişisel verilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içinde veya devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb. kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu açık rıza metni kapsamında işlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı dahilinde istisnaya giren hallerden “ sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında işlenenler hariç olmak kaydıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerin;

i. Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
ii. Mesleki Deneyim

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim, yazıyı ve aydınlatma metnini okudum ve anladım, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle

☐Kabul ediyorum.
☐Kabul etmiyorum.