1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu İnciraltı Mahallesi Mithatpaşa Cad. Dokuz Eylül Hastanesi sit. Morfoloji apt. No: 56 -20/z Balçova/İzmir adresinde yerleşik; İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde MERKEZ-162689 sicil numarası ile Deytek Bilişim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verinin Tanımı
Kişisel veri, KVKK’nın 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

3. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verileriniz Şirket tarafından sizinle aramızda bulunan personel adayı-işveren ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir
• Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
• Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,
• Aday personel bildirimlerinin yapılması,
• Çalışan seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
• Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,
• Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
Deytek olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Deytek kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
Şirket yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Deytek ’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir. :
• Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, doğum yeri, referanslarının isim-soy isim bilgisi, )
• İletişim Bilgileri (çalışan adaylarının ve referanslarının telefon numarası, e-posta adresi, açık adresi)
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fotoğraf kamera kayıtları ):
• Sağlık bilgileri (engellilik durumu)
• İşlem güvenliği (İnternet giriş çıkış bilgileri)
• Mesleki Deneyim (özgeçmiş, öğrenim durumu, eğitim verileri, yabancı dil bilgisi, mezun olunan okulun adı, bölüm, not ortalaması, mezuniyet tarihi, referansların çalıştığı firma adı, mesleği, iş deneyimleri, önceki işyeri adı, yabancı dil bilgisi)
• Diğer veriler (askerlik durumu, imza, motorlu taşıt ehliyet bilgisi)

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metin’inin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, danışmanlık firmalarına ve KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından Şirket web adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metin’inde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metin’inde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metin’inin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin Hakları
KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; şirket web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İnciraltı Mahallesi Mithatpaşa Cad. Dokuz Eylül Hastanesi sit. Morfoloji apt. No: 56 -20/z Balçova/İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak kep adresine veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

8. Seçme Olanakları
Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

9. Veri Güvenliği
Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Deytek Bilişim Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mersis No : 0295046773500019
Telefon Numarası : +90 (850) 885 00 05
Posta Adresi : İnciraltı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:56-20 D:115 Depark Zeytin Binası PK: 35330 Balçova-İzmir
E-posta adresi :deytek@hs03.kep.tr